Saturday, May 11, 2013

Trailer Alert: Badges Of Fury

Directed by Wang Zi Ming; starring Jet Li, Wen Zhang, Liu Shishi, Michelle Chen, Liu Yan and Jacky Wu Jing.

Opens June 28, 2013.